Användarvillkor

PERI - Användarvillkor för myPERI

Giltig fr o m 23 april 2015

Inledning

PERI SE med säte i Tyskland, Rudolf-Diesel-Straße, 89264 Weißenhorn, (i fortsättningen PERI) erbjuder sina kunder (i fortsättningen användare) att besöka webbadressen www.peri.se (i fortsättningen PERI webbplats).

 1. Användningsområde
  1. PERI Användarsvillkor för PERI webbplats (I fortsättningen Användarvillkor) kompletterar de Allmänna affärsvillkor som alltid gäller för PERI när avtal ingås (i fortsättningen Allmänna hyres- och försäljningsvillkor).
   Här kan du ladda ner de Allmänna hyres- och försäljningsvillkoren (PDF). Vid ev inkonsekvens mellan dessa villkor och PERI Allmänna hyres- och försäljningsvillkoren gäller dessa villkor. Dessa villkor är en översättning av den tyska originalversionen. Tolkningen av dessa villkor ska alltid baseras på den tyska originalversionen.
  2. Dessa villkor gäller bara för bruk av domänen www.peri.se. Särskilda användarvillkor gäller för andra webbplatser och domäner som PERI erbjuder.
    
  3. Särskilda användarsvillkor gäller för appar, webbaserade applikationer och mjukvara levererad av PERI: PERI Användarvillkor för appar och webbaserade applikationer och Användarvillkor för myPERI-portalen (i fortsättningen sammanfattningsvis andra PERI Användarvillkor). Vid ev inkonsekvens mellan dessa Användarvillkor och andra PERI Användarvillkor gäller andra PERI Användarvillkor
    
  4. Övriga affärsförhållanden berörs inte av dessa användarvillkor.
    
  5. När användaren ansluter sig till PERI webbplats, accepterar han/hon dessa Användarvillkor.
    
 2. Skyddsklausul 
  Om inga andra överenskommelser av företagsmässig natur träffats, gäller uteslutande dessa användarvillkor för användaren av PERI webbplats. Andra bestämmelser, särskilt de Allmänna hyres- och försäljningsvillkor som gäller för användaren, ingår inte i avtalet, även om PERI inte uttryckligen motsätter sig dessa.
   
 3. PERI tjänster och nyttjanderätt till PERI webbplats
  1. På PERI webbplats erbjuder PERI både
   - information om PERI produkter och projekt i form av illustrationer, reproduktioner, ritningar, fotografisk dokumentation och grafik (I fortsättningen sammanfattningsvis Bilder) samt texter och
   -  mjukvara i form av webbaserade applikationer (i fortsättningen sammanfattningsvis Information och mjukvara) fritt för användaren att hämta eller ladda ned.
    
  2. Alla bilder är ögonblicksbilder. PERI har ingen skyldighet att visa alla enskilda delar och detaljer hos en PERI produkt i bilderna.
    
  3. Genom att ställa information och mjukvara till förfogande ger PERI användaren en icke-exklusiv och ej överförbar rätt att använda informationen och mjukvaran enligt överenskommelse eller, om ingen överenskommelse träffats, enligt syftet med denna PERI internettjänst.
    
 4. Syfte
      Syftet med PERI webbplats är att ge användaren information.
   
 5. Nyttjanderätt
  1. Såvida inte andra PERI Användarvillkor har företräde, bestäms nyttjandet av PERI webbplats och den information och mjukvara som PERI lagt upp där av dessa Användarvillkor.
    
  2. Informationen och mjukvaran PERI webbplats får inte säljas, hyras ut, licensieras eller på annat sätt överlåtas av användaren till tredje part. Såvida inte tvingande rättsliga bestämmelser tillåter annat, får användaren inte ändra, översätta, ta bort partier ur eller baklängeskonstruera informationen och mjukvaran på PERI webbplats.
    
  3. Informationen och mjukvaran på PERI webbplats är skyddade både enligt upphovsrättslagar, internationella upphovsrättsavtal och andra lagar och överenskommelser om immateriell egendom. Användaren torde beakta dessa lagar och i synnerhet inte ta bort alfanumeriska koder, varumärken och upphovsrättsmärken från informationen och mjukvaran eller kopior av dem. I övrigt gäller §§ 69a ff i upphovsrättslagen (UrhG- Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte).
    
  4. Information, märkesnamn och övrigt innehåll får varken kopieras, mångfaldigas, hyras ut, användas, kompletteras eller utnyttjas på annat sätt utan att ett skriftligt tillstånd från PERI först inhämtats.
    
  5. Användningen av PERI webbplats är för närvarande inte tidsbegränsad.
    
 6. Användarens skyldigheter
  1. Vid nyttjandet av PERI webbplats får användaren inte
   1. bryta mot god sed;
   2. bryta mot upphovsrätt eller mot skydd av industriell och annan egendom;
   3. överföra virus, s k trojanska hästar eller andra programmeringar, som kan skada mjukvaran.
     
  2. Användaren är skyldig att själv vidta säkerhetsåtgärder för sin dator och installera antivirusprogram.
    
 7. Garantier
  1. PERI ger inga garantier eller försäkringar. I synnerhet garanterar PERI inte för att den information som användaren har tillgång till på PERI webbplats är korrekt.
    
  2. PERI garanterar inte att PERI webbplats alltid är tillgänglig eller att den alltid är fri från tekniska störningar.
    
 8. Hyperlinks
  PERI webbplats kan innehålla hyperlänkar till tredje part. För innehållet på tredje parts webbplatser tar PERI inget som helst ansvar eller gör innehållet på dessa webbplatser till sitt eftersom PERI inte kontrollerar den länkade informationen och därmed inte heller har något ansvar för innehållet och informationen där. Användningen av hyperlänkarna sker alltså på eget ansvar.
   
 9. Ansvar för juridiska och materiella fel 
  Om information och mjukvara på PERI webbplats är gratis för användaren, tas inget ansvar för juridiska eller materiella fel i information och mjukvara I synnerhet riktighet, felfrihet, frihet från tredje parts skydds- och upphovsrätt, fullständighet och/eller användbarhet – förutom vid ont uppsåt.
   
 10. Övrigt ansvar, virus
  1. PERI ansvar för juridiska och materiella fel baseras på bestämmelserna under punkt 9 i användningsvillkoren. I övrigt har PERI inget som helst ansvar, såvida det inte föreligger ett obligatoriskt ansvar enligt den tyska produktansvarslagen (Produkthaftungsgesetz) på grund av ont uppsåt, grov vårdslöshet, dödsfall, kroppsskada eller skada på hälsa, övertagande av konstruktionsgaranti, illvilligt förtigande av ett fel eller kränkning av viktiga avtalsplikter. Skadeersättningen på grund av kränkning av viktiga avtalsplikter är dock begränsad i höjd till de förutsebara skador, som vanligen förekommer i avtal, såvida inte ont uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger.
    
  2. PERI åtager sig konstant om att hålla PERI webbplats fri från virus men kan trots detta inte garantera virusfrihet. Före nedladdning av information och mjukvara måste därför användaren vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och virusscanning för att skydda sin egen dator mot virus och för att förhindra virusspridning till PERI webbplats.
    
  3. Någon ändring av bevisbördan till nackdel för användaren är inte förknippad med bestämmelserna under 10.1 och 10.2 ovan.
    
  4. Om PERI har begränsat eller inget ansvar, gäller detta även för PERI juridiska företrädare, anställda och medhjälpare.
    
 11. Utveckling/avveckling
  1. PERI har ingen skyldighet att vidareutveckla eller utöka PERI webbplats och den information och mjukvara som användaren har tillgång till där.
    
  2. PERI har rätt att när som helst och utan att ange orsak avsluta internettjänsten PERI webbplats.
    
 12. Dataskydd 
  Reglerna för dataskydd finns att läsa I dataskyddsförklaringen som kan laddas ned här: 
  https://www.peri.se/privacy-policy.html.
   
 13. Ändring av Användarvillkoren
  PERI förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar I dessa Användarvillkor. Någon information om att en ändring gjorts i Användningsvillkoren ges inte.
   
 14. Rättsval
  Endast Förbundsrepubliken Tysklands rättssystem gäller; CISG (Internationella köplagen) äger inte tillämpning.
   
 15. Jurisdiktionsort
  1. Jurisdiktionsort för alla avtalstvister är PERI SE, Rudolf-Diesel-Straße, 89264 Weißenhorn, TYSKLAND. Bestämmelsen under punkten ovan gäller bara om användaren inte är kund enligt § 13 I BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, den tyska civilrättslagen).
  2. PERI förbehåller sig rätten att ansöka om rättsliga åtgärder i användarens jurisdiktion.
    
 16. Betalningsort
  Betalningsorten är PERI SE, Rudolf-Diesel-Strasse, 89264 Weissenhorn, TYSKLAND.
   
 17. Kontakt
  Frågor om användningen av PERI webbplats mejlas till info@peri.se.