Terms & Conditions / Sekretesspolicy

Sekretesspolicy för PERI SE

1.    Den registeransvariges namn och adress

Den personuppgiftsansvarige i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen och andra nationella dataskyddslagar i medlemsstaterna samt andra dataskyddsbestämmelser är:

PERI SE
Schalung Gerüst Engineering Rudolf-Diesel-Straße 19
89264 Weißenhorn Tyskland
Tel: +49 (0)7309.950-0
Fax: +49 (0)7309.951-0
info@peri.de www.peri.de

2.    Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

Du kan nå vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Dr. Sebastian Kraska
Marienplatz 2
80331 München
Tel. +49 89 1891 7360
data.protection@peri.com

3.    Allmän information om databehandling

3.1.    Omfattning av behandling av personuppgifter

Som regel behandlar vi endast våra användares personuppgifter i den utsträckning som detta är nödvändigt för att tillhandahålla en fungerande webbplats och vårt innehåll och våra tjänster. Behandlingen av våra användares personuppgifter sker regelbundet och endast med användarens samtycke. Ett undantag gäller i de fall där förhandsgodkännande inte kan erhållas och behandlingen av uppgifterna är tillåten enligt lag.

3.2.    Rättslig grund för behandling av personuppgifter

I den mån vi inhämtar den registrerades samtycke till behandling av personuppgifter gäller Art. 6 para. 1 a i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) som rättslig grund.
Art. 6 para. 1 b GDPR utgör den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter som krävs för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part. Detta gäller även för behandlingar som är nödvändiga för att genomföra åtgärder före avtalets ingående.
I den mån behandlingen av personuppgifter krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vårt företag omfattas av, gäller art. 6 para. 1 bokstav c GDPR som rättslig grund. Om den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen kräver behandling av personuppgifter, är artikel 6 para.
1 d GDPR som rättslig grund. 
Om behandlingen är nödvändig för att skydda ett berättigat intresse för vårt företag, ett företag som är anslutet till vårt företag i enlighet med § 15 i den tyska aktiebolagslagen (AktG) eller en tredje part, och om den registrerades intressen, grundläggande rättigheter och grundläggande friheter inte uppväger det förstnämnda intresset, är art. 6 para. 1 bokstav f GDPR som rättslig grund för behandlingen.

3.3.    Radering av uppgifter och lagringstid

Den registrerades personuppgifter kommer att raderas eller blockeras så snart syftet med lagringen upphör att gälla. Dessutom kan uppgifter lagras om detta har föreskrivits av europeiska eller nationella lagstiftare i EU-förordningar, lagar eller andra bestämmelser som den registeransvarige omfattas av. Uppgifterna kommer också att blockeras eller raderas om en lagringsperiod som föreskrivs i ovannämnda standarder löper ut, såvida det inte finns ett behov av ytterligare lagring av uppgifterna för ingående eller fullgörande av ett avtal.

4.    Tillhandahållande av webbplatsen och skapande av loggfiler

4.1.    Beskrivning och omfattning av databehandlingen

Varje gång vår webbplats besöks samlar vårt system automatiskt in data och information från den besökande datorns datorsystem.
Följande uppgifter samlas in:

(1) Information om vilken typ och version av webbläsare som används
(2) Användarens operativsystem
(3) Användarens Internetleverantör
(4) Användarens IP-adress
(5) Datum och tid för åtkomst
(6) Webbplatser från vilka användarens system når vår webbplats
(7) Webbplatser som användarens system når via vår webbplats
(8) Domännamn för din Internetleverantör

Uppgifterna lagras också i loggfilerna i vårt system. Dessa uppgifter lagras inte tillsammans med användarens övriga personuppgifter.

Den rättsliga grunden för tillfällig lagring av data och loggfiler är Art. 6 para. 1 bokstav f GDPR.

4.2.    Syftet med behandlingen av uppgifterna

Den tillfälliga lagringen av IP-adressen i systemet är nödvändig för att webbplatsen ska kunna levereras till användarens dator. För detta ändamål måste användarens IP-adress lagras så länge sessionen varar.

Uppgifterna lagras i loggfiler för att säkerställa webbplatsens funktionalitet. Dessutom använder vi uppgifterna för att optimera vår webbplats och för att säkerställa säkerheten för våra informationstekniska system. Uppgifterna analyseras inte för marknadsföringsändamål i detta sammanhang. För dessa ändamål har vi också ett legitimt intresse av databehandling i enlighet med art. 6 para. 1 bokstav f GDPR.

4.3.    Lagringens varaktighet

Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre är nödvändiga för att uppnå det syfte för vilket de samlades in.

Om uppgifterna lagras i loggfiler sker detta senast efter sju dagar. Lagring utöver detta är möjlig. I detta fall raderas eller anonymiseras användarnas IP-adresser, så att en tilldelning till åtkomstklienten inte längre är möjlig.

4.4.    Möjlighet till invändning och eliminering

Insamlingen av uppgifter för tillhandahållandet av webbplatsen och lagringen av uppgifter i loggfiler är absolut nödvändig för driften av webbplatsen. Följaktligen finns det ingen möjlighet till invändning från användarens sida.

5.    Användning av cookies

a) Beskrivning och omfattning av databehandlingen

Vår webbplats använder cookies. Cookies är textfiler som lagras i webbläsaren eller av webbläsaren på användarens datorsystem. Om en användare besöker en webbplats kan en cookie lagras på användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en karakteristisk teckensträng som möjliggör unik identifiering av webbläsaren nästa gång webbplatsen öppnas.
Vi använder cookies för att göra vår webbplats mer användarvänlig. Vissa delar av vår webbplats kräver att den webbläsare som används kan identifieras även efter ett sidbyte.

Följande uppgifter lagras och överförs i cookies:
(1) Språkinställningar
(2) Inmatade sökord
(3) Frekvens av sidvisningar
(4) Användning av webbplatsfunktioner
(5) Status för webbplatsens feedbackdialog
(6) Val av land i projektfiltret
(7) Senaste sökfråga via webbplatssökning
(8) Status för cookie-hint
(9) Status för landsnotering

Vid besök på vår webbplats informeras användaren om användningen av cookies för analytiska ändamål och hans eller hennes samtycke till behandlingen av personuppgifter som används i detta sammanhang inhämtas. I detta sammanhang hänvisas även till denna integritetspolicy.

b) Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter med hjälp av tekniskt nödvändiga cookies är Art. 6 para. 1 bokstav f GDPR. 
Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter med hjälp av cookies för analytiska ändamål, förutsatt att relevant samtycke från användaren har erhållits, är art. 6 para. 1 bokstav a GDPR

c) Syftet med databehandlingen

Syftet med användningen av tekniskt nödvändiga cookies är att förenkla användningen av webbplatser för användarna. Vissa av funktionerna på vår webbplats kan vi inte erbjuda utan användning av cookies. För dessa funktioner är det nödvändigt att webbläsaren känns igen även efter en sidändring.
Vi behöver cookies för följande tillämpningar:
(1) Acceptera språkinställningar
(2) Komma ihåg söktermer
(3) Komma ihåg besökta sidor

De användaruppgifter som samlas in av tekniskt nödvändiga cookies används inte för att skapa användarprofiler.
För dessa ändamål är det också i vårt legitima intresse att behandla personuppgifter i enlighet med Art. 6 para. 1 bokstav f GDPR.

d) Lagringens varaktighet, möjlighet till invändning och eliminering

Cookies lagras på användarens dator och överförs till vår webbplats. Därför har du som användare också full kontroll över användningen av cookies. Du kan avaktivera eller begränsa överföringen av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Cookies som redan har sparats kan raderas när som helst. Detta kan också göras automatiskt. Om cookies avaktiveras för vår webbplats kan det hända att det inte längre är möjligt att använda alla funktioner på webbplatsen fullt ut.

6.    Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Användningen omfattar driftläget "Universal Analytics". Detta gör det möjligt att tilldela data, sessioner och interaktioner över flera enheter till ett pseudonymt användar-ID och därmed analysera en användares aktiviteter över enheter.
Google Analytics använder "cookies", som lagras på din dator för att hjälpa webbplatsen att analysera hur du använder webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Om IP-anonymisering är aktiverad på denna webbplats kommer Google dock tidigare att förkorta din IP-adress inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller i andra stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. Den IP-adress som överförs av din webbläsare inom ramen för Google Analytics slås inte samman med andra Google-data. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplats- och Internetanvändning till webbplatsoperatören. Dessa syften omfattar även vårt berättigade intresse av att använda Google Analytics. Den rättsliga grunden för användningen av Google Analytics är art. 6 para. 1 bokstav a GDPR. De uppgifter som överförs av oss och som är kopplade till cookies, användaridentifiering (t.ex. användar-ID) eller reklam-ID raderas automatiskt efter 14 månader. Uppgifter för vilka lagringsperioden har uppnåtts raderas automatiskt en gång i månaden. Mer information om användarvillkor och dataskydd finns på https://www.google.com/analytics/terms/de.html, https://www.google.com/analytics/terms/de.html eller https://policies.google.com/?hl=en.

Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsares programvara i enlighet med detta; vi vill dock påpeka att du i detta fall kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i full utsträckning. Du kan också förhindra Google från att samla in de uppgifter som genereras av cookien och som rör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och förhindra Google från att behandla dessa uppgifter genom att ladda ner och installera webbläsartillägget https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Opt-out-cookies förhindrar framtida insamling av dina uppgifter när du besöker denna webbplats. För att förhindra att Universal Analytics samlar in data på olika enheter måste du välja bort alla system som används. Om du klickar här ställs opt-out-cookien in: <a href="javascript:gaOptout()"><strong>Avaktivera Google Analytics</strong></a></p>. Observera att IP-anonymisering är aktiverat för denna webbplats, vilket innebär att Google Analytics har ersatt koden med "anonymizeIp" för att säkerställa att IP-adresser samlas in anonymt (så kallad IP-maskering).

7.    Nyhetsbrev

7.1.    Beskrivning och omfattning av databehandlingen

På vår webbplats kan du prenumerera på ett kostnadsfritt nyhetsbrev. När du registrerar dig för nyhetsbrevet överförs uppgifterna från inmatningsmasken till oss:

För- och efternamn*
Företag
E-post * Intressen
Dessutom samlas följande uppgifter in vid registrering:
(1) Datum och tid för registrering
(2) Registreringsinformation
Under registreringsprocessen inhämtas ditt samtycke till behandlingen av uppgifterna och hänvisning görs till denna sekretesspolicy.
Inga uppgifter vidarebefordras till tredje part i samband med databehandling för att skicka nyhetsbrev. Uppgifterna kommer uteslutande att användas för att skicka nyhetsbrevet.

 

7.2.    Rättslig grund för databehandling

Art. 6 para. 1 a GDPR är den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter efter att användaren har registrerat sig för nyhetsbrevet, om användaren har gett sitt samtycke.

7.3.    Syfte med databehandling

Användarens e-postadress används för att skicka nyhetsbrevet.
Insamlingen av andra personuppgifter som en del av registreringsprocessen tjänar till att förhindra missbruk av tjänsterna eller den e-postadress som används.

7.4.    Lagringens varaktighet

Uppgifterna raderas så snart de inte längre är nödvändiga för att uppnå det syfte för vilket de samlades in. Användarens e-postadress kommer därför att lagras så länge prenumerationen på nyhetsbrevet är aktiv.

7.5.    Möjlighet till invändning och eliminering

Prenumerationen på nyhetsbrevet kan när som helst avbrytas av respektive användare. I varje nyhetsbrev finns en länk för detta ändamål.
Detta gör det också möjligt att återkalla samtycket till lagring av personuppgifter som samlats in under registreringsprocessen.

8.    Kontaktformulär och e-postkontakt

8.1.    Beskrivning och omfattning av databehandlingen

Det finns ett kontaktformulär på vår webbplats som kan användas för att ta kontakt elektroniskt. Du har också möjlighet att registrera dig för myPERI, vilket ger dig tillgång till innehåll och tjänster som vi bara erbjuder till registrerade användare. Om en användare utnyttjar detta alternativ kommer de uppgifter som anges i inmatningsmasken att överföras till oss och lagras. Dessa uppgifter är:

Förnamn *
Efternamn*
E-post *
Företag
Titel
Gata
Postnummer*
Stad
Land*
Telefon
Intresseområde
Ditt meddelande*                                        * Obligatoriskt fält

Dessutom lagras följande uppgifter vid den tidpunkt då meddelandet skickas:
(1) Datum och tid för registrering
(2) Formulärinformation

Ditt samtycke inhämtas för behandling av uppgifterna inom ramen för sändningsprocessen och hänvisning görs till denna sekretesspolicy.
Alternativt kan du kontakta oss via den angivna e-postadressen. I detta fall kommer användarens personuppgifter som överförs via e-post att lagras.
Inga uppgifter kommer att vidarebefordras till tredje part i detta sammanhang. Uppgifterna kommer uteslutande att användas för att behandla konversationen och för myPERIs syften.

8.2.    Rättslig grund för databehandling

Art. 6 para. 1 a GDPR är den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter om användaren har gett sitt samtycke.
Den rättsliga grunden för behandling av uppgifter som överförs i samband med att ett e-postmeddelande skickas är art. 6 para. 1 bokstav f GDPR. Om syftet med e-postkontakten är att ingå ett avtal, är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen art. 6 para. 1 bokstav b GDPR.

8.3.    Syfte med databehandling

Vi använder endast personuppgifterna från inmatningsmasken för att behandla upprättandet av kontakt och för att ge dig det innehåll och de tjänster som är reserverade för våra registrerade användare. I händelse av kontakt via e-post utgör detta också det nödvändiga legitima intresset för behandlingen av uppgifterna.
De övriga personuppgifter som behandlas under överföringen används för att förhindra missbruk av kontaktformuläret och för att garantera säkerheten i våra informationstekniska system.

8.4.    Lagringens varaktighet

Uppgifterna raderas så snart de inte längre är nödvändiga för att uppnå det syfte för vilket de samlades in.

8.5.    Möjlighet till invändning och eliminering

Användaren kan när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter. Om användaren kontaktar oss via e-post kan han eller hon när som helst invända mot lagring av hans eller hennes personuppgifter. I detta fall kan konversationen inte fortsätta.
För dessa ändamål, vänligen kontakta oss via e-post på data.protection@peri.com eller på postadressen till vårt dataskyddsombud: Dr. Sebastian Kraska, Marienplatz 3, 80331 München. Alla personuppgifter som lagras i samband med att du kontaktar oss kommer att raderas i detta fall.

9.    Överföring av uppgifter till tredje part

Vi arbetar med olika tjänsteleverantörer för att implementera PERI-webbplatsen. De är skyldiga att behandla data strikt i enlighet med instruktioner i Art. 26 I GDPR. Ytterligare utlämnande av dina uppgifter till tredje part kommer endast att ske om du har samtyckt till detta (artikel 6.1 a i GDPR), om detta är nödvändigt inom ramen för våra rättsliga skyldigheter (artikel 6.1 c i GDPR) eller om detta är nödvändigt för att skydda våra legitima intressen eller de legitima intressena hos ett företag som är anslutet till oss i enlighet med § 15 i den tyska aktiebolagslagen (AktG) (artikel 6.1 f i GDPR). En förteckning över våra koncernföretag finns här [https://www.peri.com/de/unternehmen/vertriebskontakte-weltweit.html]. Vårt berättigade intresse ligger i en enhetlig administration av kund- och presumtiva kunddata inom hela koncernen. Observera att våra dotterbolag kan vara belägna utanför EU, och därför i ett land som inte tillhandahåller en adekvat skyddsnivå i enlighet med EU:s dataskyddskrav. Vi åtar oss att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att användarnas personuppgifter skyddas på lämpligt sätt när de överförs till ett annat land än det där de finns och att detta skydd överensstämmer med de kriterier som anges i denna sekretesspolicy.

10.    Användning av sociala plugins inom området sociala medier

10.1.    Facebook

PERIs webbplats använder sociala plugins ("plugins") från det sociala nätverket Facebook.com, som drivs av Facebook Inc, Palo Alto, USA ("Facebook"). Plugins är märkta med en Facebook-logotyp. 
Om du besöker en sida på vår webbplats som innehåller sådana plugins, är de till en början avaktiverade. Plugins aktiveras först när du klickar på den knapp som Facebook tillhandahåller. Med denna aktivering upprättar du anslutningen till Facebook och förklarar ditt samtycke till överföringen av data till Facebook. Om du är inloggad på Facebook kan Facebook tilldela ditt besök till ditt konto där. Om du klickar på respektive Facebook-knapp överförs motsvarande information direkt från din webbläsare till Facebook och lagras där.
För information om syftet med och omfattningen av datainsamling, vidare bearbetning och användning av data av Facebook, samt dina relevanta rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet, se Facebooks sekretesspolicy [https://www.facebook.com/privacy/explanation].
Om du inte vill att Facebook ska samla in uppgifter om dig via vår webbplats måste du logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats.

10.3.    Instagram

PERI:s webbplats använder sociala plugins ("plugins") från det sociala nätverket Instagram, som tillhör Facebook-gruppen Facebook Inc, Palo Alto, USA. Plugins är märkta med en Instagram-logotyp.
Om du öppnar en sida på vår webbplats som innehåller sådana plugins, är de initialt avaktiverade. Plugins aktiveras inte förrän du klickar på knappen som tillhandahålls av Instagram. Med denna aktivering upprättar du anslutningen till Instagram och ger ditt samtycke till överföringen av data till Instagram. Om du är inloggad på Instagram kan Instagram tilldela ditt besök till ditt konto där. När du trycker på respektive Instagram-knapp överförs motsvarande information direkt från din webbläsare till Instagram och lagras där.
För information om syftet med och omfattningen av datainsamling, vidare bearbetning och användning av data av Instagram, samt dina relevanta rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet, se Instagrams sekretesspolicy [https://help.instagram.com/155833707900388].

10.4.    Twitter

PERI:s webbplats använder sociala plugins ("plugins") från det sociala nätverket Twitter, som drivs av Twitter Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). Plugins är märkta med en Twitter-logotyp eller suffixet "Tweet".
Om du besöker en sida på vår webbplats som innehåller sådana plugins är de till en början avaktiverade. Plugins aktiveras inte förrän du klickar på den knapp som tillhandahålls av Twitter. Med denna aktivering upprättar du anslutningen till Twitter och förklarar ditt samtycke till överföringen av data till Twitter. Om du är inloggad på Twitter kan Twitter tilldela ditt besök till ditt konto där. Om du trycker på respektive Twitter-knapp överförs motsvarande information direkt från din webbläsare till Twitter och lagras där.
För information om syfte och omfattning av datainsamling, vidare bearbetning och användning av data av Twitter, samt dina relevanta rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet, hänvisas till Twitters sekretesspolicy [https://twitter.com/en/privacy].

10.5.    XING

PERIs webbplats använder sociala plugins ("plugins") från det sociala nätverket Xing, som drivs av XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland. Plugins är märkta med Xing-logotypen.
Om du besöker en sida på vår webbplats som innehåller sådana plugins är de först avaktiverade. Plugins aktiveras inte förrän du klickar på den knapp som tillhandahålls av Xing. Med denna aktivering upprättar du anslutningen till Xing och genom att registrera dig samtycker du till att data överförs till Xing. Om du är inloggad på Xing kan Xing tilldela besöket till ditt konto där. När du trycker på respektive Xing-knapp överförs motsvarande information direkt från din webbläsare till Xing och lagras där.

För information om syfte och omfattning av datainsamling, vidare bearbetning och användning av data av Xing, samt dina relevanta rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet, hänvisas till Xings sekretesspolicy [https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung].

10.6.    YouTube

PERIs webbplats använder videoplattformen YouTube, som drivs av YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 i USA. YouTube är en plattform som möjliggör uppspelning av ljud- och videofiler.
När du besöker en sida på vår webbplats ansluter den integrerade YouTube-spelaren till YouTube för att säkerställa den tekniska överföringen av en video- eller ljudfil. När du ansluter till YouTube överförs din anslutningsinformation till YouTube i syfte att spela upp en video- eller ljudfil.
För information om syftet med och omfattningen av datainsamling, vidare bearbetning och användning av uppgifterna av YouTube, samt dina relevanta rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet, se YouTubes sekretesspolicy [https://policies.google.com/privacy?hl=en].

11.    Den registrerades rättigheter

11.1.    Rätt till information, rättelse, radering, begränsning och överföring

Om de rättsliga kraven är uppfyllda har du rätt att begära information från oss om personuppgifter eller databehandling som rör dig (art. 15 GDPR), rättelse, radering och begränsning av personuppgifter eller databehandling som rör dig (art. 16 till 18 GDPR) och överföring av personuppgifter som rör dig (art. 20 GDPR).

11.2.    Rätt till återkallelse

Dessutom har du rätt att invända mot databehandling som baseras på ett "berättigat intresse" hos den personuppgiftsansvarige enligt Art. 6 para. 1 bokstav f) GDPR om de rättsliga kraven i art. 21 GDPR är uppfyllda.
Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till dataskydd. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av den behandling som utförts på grundval av samtycket fram till återkallandet.

11.3.    Automatiserade beslut i enskilda fall inklusive profilering

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som uteslutande grundas på automatiserad behandling - inklusive profilering - som har rättslig verkan mot dig eller avsevärt försämrar dig på ett liknande sätt. Detta gäller inte om beslutet
(1) är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan dig och den personuppgiftsansvarige,
(2) är tillåtet enligt unionsrätten eller de medlemsstaters lagstiftning som den personuppgiftsansvarige omfattas av, och där sådan lagstiftning innehåller lämpliga åtgärder för att skydda dina rättigheter och friheter och dina berättigade intressen, eller
(3) fattas med ditt uttryckliga samtycke.
Dessa beslut får dock inte baseras på särskilda kategorier av personuppgifter i enlighet med art. 9 para. 1 GDPR, såvida inte Art. 9.2 a eller g är tillämplig och lämpliga åtgärder har vidtagits för att skydda dina rättigheter och friheter samt dina berättigade intressen.
I de fall som avses i punkterna 1 och 3 ska den personuppgiftsansvarige vidta rimliga åtgärder för att skydda dina rättigheter, friheter och berättigade intressen, inbegripet åtminstone rätten att begära att en person från den personuppgiftsansvarige ingriper, att framföra din ståndpunkt och att överklaga beslutet.

För att utöva alla dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på e-postadressen data.protection@peri.com eller postadressen till vårt dataskyddsombud: Dr. Sebastian Kraska, Marienplatz 2, 80331 München.

11.4.    Rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet

I enlighet med art. 77 para. 1 GDPR har du rätt att klaga till tillsynsmyndigheten om du anser att behandlingen av dina personuppgifter inte är laglig, och i synnerhet om den strider mot GDPR. Adressen till den tillsynsmyndigheten i Sverige:

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm
Telefon: +46 86576100
E-post: imy@imy.se